فولاد چیست؟ تعریف فولاد

فولاد یک محلول جامد فلزی است که اساسا آهن با کربن آلیاژ شده باشد.

به کار گیری کلمه محلول در این تعریف مبین آن است.

که در دماهای مختلف در شبکه کریستالی فولادجامد،امکان جابجایی اتم ها وجود دارد.

هر چندفرآیندهای ترموشیمیایی و عملیات مکانیکی سبب تنوع وسیع خواص و کاربدفولاد می شود.

اما تغیر ساختار میکروسکپی و عملیات حرارتی وبخشی از تنوی سختی خواص و استحکام یک فولاد مرهون همین پدیده فیزیکی جابجایی اتم ها است.

میزان کربن در فولادها حداثر2% می باشد وبیش ازز این مقدار کربن میتواند سبب ظهور گرافیت آزاد در ساختار آلیاژگردیده که به این آلیاژ  چدن  گفته میشود.

افزودن عناصر آلیاژی{نظیر سیلیسیوم،منگنز،کروم،نیکل و…}سبب بهبود خواص فیزیکی،شیمیایی و مکانیکی فولاد می شود.

خواص مکانیکی فولاد ها به حضور همزمان این عناصر وابسته است.